Porazí Európa spoločne strašiaka v podobe čiernej práce?

03.02.2016 | red

Nová platforma má byť nástrojom na posilnenie spolupráce členských štátov, odborov a zväzov zamestnávateľov‚ aby sa pokúsili znížiť negatívne účinky nelegálneho zamestnávania na hospodárstvo a pracovný trh EÚ. Objem šedej ekonomiky v Európskej únii zodpovedá za 18 percent celkového hrubého domáceho produktu (HDP) krajín EÚ.

O čo presnejšie ide? „Cieľom platformy je rozšíriť možnosti členských štátov riešiť početné a bolestivé problémy vyplývajúce z nedeklarovanej práce, a to prostredníctvom posilnenia vzájomnej spolupráce. Jej úlohou je prevencia, odrádzanie od týchto praktík a boj s nedeklarovanou prácou. A tiež podpora transformácie takejto práce na prácu legálnu,“ uviedol spravodajca predmetnej legislatívy, bulharský europoslanec Georgi Pirinski.

Európska platforma by mala podporovať a uľahčovať praktickú, účinnú a efektívnu cezhraničnú spoluprácu a vytvoriť spoľahlivý a účinný systém rýchlej výmeny informácií medzi orgánmi jednotlivých členských štátov. V žiadnom prípade by však nemala zasahovať do opatrení prijatých na úrovni členských štátov ani sa usilovať o harmonizáciu ich právnych predpisov, uvádza sa v schválenom texte. Orgány EÚ veria‚ že prispeje aj k zlepšeniu pracovných podmienok a podpore integrácie nelegálne pracujúcich osôb na trhu práce.

Najviac v stavebníctve

Nedeklarovanou prácou, nazývanou tiež čierna práca alebo práca načierno, sa rozumie platená činnosť, ktorá je vo svojej podstate zákonná, ale nie je oznámená verejným orgánom, napríklad daňovému úradu či inšpektorátu práce. Ráta sa k nej aj fiktívna samostatná zárobková činnosť. Nelegálni pracovníci často robia v nebezpečných podmienkach za nízku odmenu, pričom dochádza aj k porušovaniu ich pracovných práv.

Nedeklarovaná práca prispieva k takzvanému sociálnemu dumpingu, znižovaniu cien práce‚ a to najmä pri cezhraničnom pohybe. Platforma by podľa únie mala prispieť aj k eliminácii zneužívania voľného pohybu pracovníkov na čiernu prácu.

Podľa údajov nadácie Eurofound zodpovedá miera šedej ekonomiky v EÚ približne 18 percentám HDP. Najnižšia je v Rakúsku (menej ako osem percent)‚ najvyššia v Bulharsku (takmer 32 percent). Na Slovensku tvorí práca načierno vyše 15 percent HDP.

Nelegálna práca je podľa analytikov najviac rozšírená v sektore stavebníctva, služieb v domácnosti (upratovanie či starostlivosť o deti a seniorov), súkromnej bezpečnosti, upratovania komerčných priestorov a priemyselných budov, a tiež v poľnohospodárstve a odvetví hotelových, reštauračných a stravovacích služieb.

Rozhodnutie musí ešte formálne potvrdíiť Rada EÚ. Nová európska platforma zložená zo zástupcov členských štátov a EK sa má stretávať najmenej dvakrát ročne. V rámci nej sa zriadia špecifické pracovné skupiny, ktoré sa budú zaoberať rôznymi aspektmi nedeklarovanej práce. Ako pozorovatelia sa na zasadaniach budú môcť zúčastniť aj zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov odvetví s vysokou mierou výskytu nedeklarovanej práce a iných relevantných organizácií.

Financovanie platformy v odhadovanej výške 2,1 milióna eur ročne by sa malo uskutočňovať v rámci programu EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI).

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • Diskusia (0)

Tagy: čierna práca

Každodenná dávka inšpirácií. Pridajte sa k nám!

Diskusia (0 reakcií)